Referenser

Referenser & uppdragsgivare

WIPRO har haft ca 170 uppdragsgivare sedan 1990, exempelvis...
 • Ericsson
 • Spendrups
 • ABB
 • Volvo
 • Autoliv
 • Swedbank
 • Sparbanker
 • HSB
 • Riksbyggen
 • E.on
 • Siemens
 • Linde
 • 3M
och många fler av Sveriges största och mest kända företag. 

Många uppdragsgivare finns inom kommuner, landsting och statlig verksamhet.

Referenser

Ett axplock av referenser - det finns ett mycket stort antal från ledningsgrupper och arbetsgrupper inom näringslivet, offentlig verksamhet och organisationer. 

Flera av nedanstående referenter har, sedan de skrev sina referenser, lämnat sina dåvarande tjänster.
 

”Jag vill främst lyfta fram Göran Wickströms förmåga att entusiasmera och engagera även den mest skeptiske deltagare. Hans framställning präglas av ett mycket högt personligt engagemang - ingen kan undgå att bli berörd eller delta. 

Göran Wickström har en eminent förmåga att anpassa och variera sitt budskap till alla sorters människor och till alla situationer. Vid genomförda utvärderingar har innehåll och framställning av Göran Wickströms insatser alltid fått mycket högt betyg, ofta det allra högsta. För mig har det därför varit lätt att rekommendera WIPRO både till andra börsbolag och till Svenska Arbetsgivareföreningen, liksom till envar."

Håkan Ersman, personaldirektör, Spendrups Bryggeri AB


”Läkargruppen i Örebro kontaktade Göran Wickström för att få inspiration och coaching att utveckla ledningsgruppen som helhet och i sitt arbetssätt. Göran genomförde detta uppdrag med en blandning av individuell coaching och gruppövningar samt medverkade som "lyssnare" vid ett flertal ledningsgruppsmöten. Gruppövningarna genomfördes bl a i internatform, där rollspel var en oerhört lärorik och mycket uppskattad del. 

Göran har också fått oss att ta ansvar för vår egen utveckling genom personliga överenskommelser, vilket jag aldrig tidigare upplevt vid liknande utvecklingsprogram. Vi har tillsammans identifierat starka och svaga sidor för hela gruppen, strukturerat ledningsgruppens arbete och medvetandegjort behovet för såväl gruppen som för individerna. Vi går nu vidare, stärkta personligt och i gruppen. 

Göran har visat mycket stort engagemang, lyhördhet och integritet. Dessutom har vi haft fantastiskt roligt under denna tid!"

Peter Seger, vd, Läkargruppen/Bure


Göran har förmågan att anpassa sig och gå hem både på ledningsnivå och ute i organisationen. Han talar ett språk så att alla förstår – ett språk där han föreningar våra krav på nöjda kunder med god ekonomi och arbetsglädje”.

Hans Lander, vd, ÖrebroBostäder AB 


"Då vår lönemodell bygger på klart differentierade löner är lönesamtalet av stor vikt. Göran Wickström ryckte in med kort varsel och gav våra chefer en intensivutbildning i lönesamtal. Hans insats präglas av mycket högt personligt engagemang samt professionalism i alla avseenden."

Hans Thunander, personalchef, Ericsson Radio Systems AB


”Hemligheten” bakom Görans mycket lyckade utvecklingsarbete med oss i vår ledningsgrupp handlar sannolikt i första hand om Görans fantastiska engagemang och glädje i arbetet, hans integritet, hans respekt för och omsorg om varje deltagare, hans förmåga att ta fram det starka och positiva hos var och en av oss, hans konsekventa förhållningssätt under hela utbildningen och den nära kopplingen till vår egen vardag och våra egna handlingar. 

Deltagarna i vår ledningsgrupp är välutbildade och med stora krav och förväntningar på utvecklingsarbete, speciellt om det rör dem själva. Samtliga är mycket positiva till den utbildning vi haft tillsammans med Göran Wickström och jag kan således ge Göran de bästa rekommendationer som kan tänkas”.

Anders Nordin, förvaltningschef för barn och utbildning, Kumla Kommun

 
”Jag har med nöje kunnat rekommendera WIPRO och Göran bland kollegor inom landstinget. Hans sätt att stärka anställda i förändringsprocesser är ett värdefullt bidrag”

Ulf Marcusson, landstingsdirektör, Örebro Läns Landsing


 ”Vi har i flera projekt anlitat Göran Wickström, WIPRO AB. Det har handlat om utveckling av ledningsgruppen förstärkt med region- och servicechefer, motsvarande insats för alla våra arbetsledare, framtagande och genomförande av personalenkät, framtagande och lansering av intern ”spelplan” bland alla våra anställda och slutligen framtagande av lönepolicy och utbildning vad gäller lönesamtal.
 
I de olika projekten har Göran varvat individuella möten med gruppvisa. Särskilt uppskattade möten har varit den personliga coachningen och de konkreta övningar/rollspel som gjorts i vanliga interna och externa situationer/möten. I de olika uppdragen har Göran snabbt satt sig in i företagets förutsättningar och skaffat sig ett bra förtroende hos våra chefer och medarbetare. Vår verksamhet omfattar ca 300 anställda över hela landet.
 
Göran är tydlig i sin kommunikation och målsättning under utbildningstiden, vilket också ställer krav på deltagarna och dess egna insatser. Det vi särskilt satt värde på är Görans engagemang och förmåga att entusiasmera deltagarna för att vidareförmedla sin kunskap till vår personal för att bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Vi kan utifrån detta varm rekommendera Göran för fortsatta uppdrag inom ovanstående områden och vi önskar honom lycka till med sina framtida uppdrag”

P-O Nordin, vd  och Jonas Hellnemo, ekonomi- och personalchef på Linde Material Handling AB
 

”Vi har sedan många år anlitat WIPRO och Göran Wickström i en rad olika uppdrag inom kommunen, t ex inom skolan och den sociala organisationen. Framför allt har vi dragit nytta av hans insatser när det gäller att arbeta fram, utvärdera och revidera vårt näringslivsprogram och att starta upp vårt med näringslivet gemensamma marknadsföringsbolag, Upplands Väsby Promotion, vilket han också medverkat att utvärdera.
 
Göran har varit en värdefull resurs i analyser och förslag samt inte minst när det gäller att samla och entusiasmera både företrädare för näringslivet, politiker och ledande tjänstemän inom kommunen. Göran har haft en naturlig roll som coach i en mångårig, positiv utveckling”.

Björn Eklundh, kommundirektör, Upplands Väsby Kommun
 

”Göran Wickström har engagerats för ett flertal uppdrag inom företaget. Den gemensamma nämnaren har varit att utifrån en nära och personlig dialog med mina medarbetare identifiera och medverka till att utveckla outnyttjad potential inom områden som teamanda, samarbete, ansvarstagande, positivt tänkande och arbetsglädje. Här har Göran visat prov på en stor portion människokunskap kopplat till en självklar känsla för den moderna industrins villkor. 

Det individualiserade och interaktiva arbetssättet skapar engagemang, förtroende och hög effektivitet samtidigt som Göran ser till att man faktiskt också har roligt tillsammans. WIPROs arbete inom företaget har varit en positiv erfarenhet”.

Leif Lundberg, fd vd, Autoliv Electronics AB
 

 "Jag har fått arbetsledare som tänker positivt, som känner att de fått en kick att gå vidare med sitt, många gånger, tuffa och slitsamma arbete. Själv är jag mycket imponerad av det sätt på vilket Göran arbetar. Hans uppläggning med seminarier, intervjuer, rollspel med uppspelningar, arbetsplatsbesök och uppföljningar skiljer sig från de flesta andra konsulters sätt att arbeta. Uppläggningen är mycket proffsig."

Kerstin Wilén Westlund, kommundelschef, Örebro Kommun


"I vår strävan att utveckla vårt arbetssätt från inaktivt till aktivt kundarbete, kände vi ett behov av en utveckling inom de mjuka värdena i kundarbetet. Wipros/Göran Wickströms utbildningsinsats med inriktning på kundmötet, dvs arbetet före, under och efter kundmötet, för att stärka privatrådgivarna, var en fullträff! Utbildningen har fått många av våra rådgivare att ta ytterligare steg i utvecklingen och har varit en viktig pusselbit för vår lokala bank att kunna jobba ännu effektivare, dvs träffa ännu fler kunder på ett bra sätt.Göran genomförde utbildning på mycket bra sätt, med engagemang, ett genomtänkt upplägg och framförallt med en tydlig uppföljning. Det sistnämnda var väl den detaljen som skilde sig mest mot andra upplägg av utbildningar."

Johan Engström, bankchef, FöreningsSparbanken Karlstad
 

"Numera är det en självklarhet för de allra flesta att vi lever i en värld i ständig förändring. Det är populärt och har nästan blivit en klyscha att säga: "Det enda vi med säkerhet kan säga om framtiden är att den förändras". Är vi själva förberedda för och anpassade till ständiga förändringar? Finns det också en portion av "vanemänniska" i oss som tycker det går bra på det sätt som det alltid gjort? Hur hanterar vi dessa frågor på ett sätt sе att vi ändå skapar en harmoni mellan arbete och fritid?
 
De utvecklingsprogram med Göran Wickström / WIPRO jag själv deltagit i och de program som genomförts med flera av mina medarbetare, har haft syftet att arbeta med dessa frågor både ur ett affärsmässigt och internt perspektiv.  Jag tror att det är kombinationen av teoretiska kunskaper, erfarenheter och praktisk tillämpning, varvat med individuella uppgifter hämtade ur vardagen, som gör att insikt, förståelse och vilja till förändring kommer så snabbt. En orsak är också metodiken, som gör att arbetet med att ta fram starka och svaga sidor hos deltagarna sker på ett odramatiskt och enkelt sätt. Sist men inte minst vill jag också nämna att programmet genomförts med en bra balans av seriöst arbete och humor, något som är en förutsättning för verklig förändring"

Jan-Erik Westlund, bankchef, FöreningsSparbanken, Örebro


Görans personliga engagemang, uthållighet och inte minst glimten i ögat har gjort att vårt projekt blev mycket lyckat. Jag har upplevt många konsulter genom åren men aldrig någon så konkret som WIPRO”.

Urban Toresson, bankchef, FöreningsSparbanken Hallsberg
  

”Vi har under många år anlitat Göran Wickström/WIPRO i flera olika projekt, bl a utveckling av privat- och företagsrådgivare, inkl deras coacher. I utvärderingarna får Görans insatser alltid mycket högt betyg. Speciellt värdefullt är att han ser varje deltagare, jobbar med värderingar och attityder som styr vårt tänkande och därmed också våra arbetsmetoder i vardagen och att Göran i detta arbete får med sig deltagarna, oavsett i vilket stadie de befinner sig”.

Mats Hammarbäck, vd Eskilstuna Rekarne Sparbank


Vår bank har anlitat Göran för utveckling både av privat- och företagsrådgivare. Det  effektiva i hans arbetssätt är att han varvar individuella möten med gruppvisa, alla med olika syften och karaktär. Allra mest effektfullt är hans medverkan i kundmöten både i och utanför banken där han med sin erfarenhet kan ge deltagarna unika tips när det gäller att förbereda sig, genomföra och följa upp kundkontakter. I utvecklingsprocessen deltar Göran i vardagen på ett sätt som säkerställer bestående effekter vad gäller initiativkraft, relationsbyggande, personlig effektivitet utan stress och affärsmässighet.

Leif Johansson, Sparbanken Skaraborg


Vi har under ca 6 månader samarbetat med Göran Wickström, WIPRO AB. Syftet har varit att stärka 35 medarbetare som arbetar med kvalificerad rådgivning inom privat- resp företagsmarknaden i deras personliga planering och i genomförande av kundkontakter, 
så att den personliga effektiviteten, kvaliteten i kundmöten och affärsavsluten ökar. Göran har i individuell coaching i samband med kundmöten, seminarier med övningar och i andra kontakter med mina medarbetare lyckats skapa stort förtroende hos alla rådgivare och fått med dem både i tankebanor och arbetsmetodik.
 
Banken ligger sedan tidigare i främsta ledet vad gäller kundkontakter och kundaktiviteter. Under samarbetet har ändå en mycket stor förflyttning skett i en rad avseenden vad gäller personlig planering, framförhållning, arbetsmetodik, förberedelser, genomförande och uppföljning av kvalificerade kundmöten. Inte minst gäller det andelen kundkontakter tagna på rådgivarnas initiativ. Den personliga effektiviteten har ökat, den negativa stressen har på motsvarande sätt minskat. Några utvalda citat från medarbetare som genomfört utvecklingsprocessen sammanfattar samarbetet på ett bra sätt
 
"En stor förändring i tankar och arbetssätt som är värdefullt för kunden och stimulerande för mig."

"Jag har definitivt fått verktyg och tips för att i fortsättningen arbete mer strukturerat och effektivt. Jag uppskattar också att hänsyn tagits till deltagarnas väbefinnande och inte endast till resultatfokusering. Det känns som insikter och kunskaper jag har fått under programmet kommer att stanna kvar."

"Den mest konkreta kurs jag gått. Bra tips och handfasta råd. Suveränt med coachning hela tiden vilket gör att man inte "lägger av". Mycket trevlig kursledare med humor och distans. Jag känner att jag verkligen kommit igång."

"Jag tycker att jag utvecklats oerhört mycket under detta halvår."

Marie Halling, bankchef, FöreningsSparbanken Uppsala
 

"Göran! Du kom in i vårt företag med stort engagemang och lyhördhet. Du har en förmåga att analysera både företag och medarbetare. Inte rädd för att peka ut utvecklingsbara sidor och oerhörd duktig på att lyfta det som är bra. Du har lett in oss på en resa att arbeta efter ett mer strukturerat arbetssätt till glädje för kunden och medarbetaren. Detta har jag för min del glädje av både privat som i min yrkesroll. Efter en mycket rolig och lärorik tid fortsätter vi vår resa att kontinuerligt förbättra oss och våra kundmöten. Tack för ett mycket gott samarbete!"

Inga-Lill Thyr-Carlsson, kontorschef, FöreningsSparbanken Motala
 

"Att få struktur på sitt arbete är något fantastiskt. Energin används i stället till kunderna på ett positivt sätt. Mår bra i magen och hinner mycket mer. Många fler kundbesök".

"Göran har stor kunskap och förmåga att föra ut budskapet i denna kurs. Detta har givit mig inspiration/engagemang att arbeta vidare i processen och hålla det levande".

"Att denna kurs/process varit utdragen på så pass lång tid har varit bra. Vid varje avstämning har vi gått igenom och fått tips av kollegor och av Göran. Allting har "satt" sig."

"Jag har fått bättre struktur på mitt arbete. Detta leder till effektivitet och mindre stress. Insikten har ökat. Fördel att alla går samtidigt. Lättare hålla kvar det nya arbetssättet även efter avslutningen. Samarbetet har fungerat mycket bra med tips, frågeställningar, återkoppling. Tack!"

"Jag har upplevt allt samarbete med Göran väldigt positivt. Kursen har genomförts i positiv anda och pedagogiskt på ett roligt sätt. Jag har lärt mig en hel del trots min långa erfarenhet".

"Utbildningen med WIPRO har givit mig en mycket bra grund att stå på. Mixen av och antalet träffar har varit bra".

"WIPROs råd och tips under en lång läroprocess har gjort mig bättre på att planera min dyrbara tid, både på jobbet och hemma. Det i sin tur för med sig att jag fått bättre självförtroende, blivit mer konkret i kundmötet och jag vågar ta för mig mer"

Exempel på utvärderingar av företagsrådgivare på Sparbanken Västra Mälardalen
 

”Vi är ett 10-tal sparbanker i sydöstra Sverige som under flera år samarbetat vad gäller utbildning och certifiering av bankrådgivare. I denna utbildningsprocess har vi under fem år anlitat Göran Wickström, WIPRO AB, för att under en introduktionsdag starta upp utbildningsprocessen. Göran har med deltagarna diskuterat, inspirerat och givet värdefulla råd vad gäller värderingar, attityder och arbetsmetoder för att bygga goda kundrelationer, vara affärsmässig och i övrigt kunna arbeta som en proffsig och effektiv rådgivare.
 
Det märks att Görans stora erfarenhet från kundmöten inom många sparbanker och inom Swedbank inger förtroende bland deltagarna. Budskapet har framförts på  ett mycket engagerande, pedagogiskt och lättsamt sätt, vilket gjort att utvärderingarna legat i topp varje år. Vi ser mycket positivt på ett fortsatt samarbete, ger Göran våra allra bästa rekommendationer och önskar honom lycka i hans fortsatta engagemang.”

Hans Bringeland, samordnare för Sparbankernas certifieringsutbildning i sydöstra Sverige, Ölands Bank AB